Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych dla kandydatów na wolne stanowiska

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany pracą w naszej Spółce i złożyłeś swoją aplikację w celu objęcia wolnego stanowiska. Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych zawartych w dokumentach, które złożyłeś.

 

Administrator przetwarzania danych 

 

Zgodnie z prawem  Spółka jest odpowiedzialna za  ochronę danych: Alpen Pharma Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 151 lok. 1 02/326 Warszawa. Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje o naszej Spółce, dodatkowe informacje o osobach upoważnionych, jak również inne dane kontaktowe w dziale Kontakty na naszej stronie internetowej: www.alpenpharma.pl

 

Przetwarzane dane. Cele  przetwarzania danych  osobowych

 

Przetwarzamy dane podane przez ciebie i związane z twoją aplikacją na wolne stanowisko  w celu oceny twojej adekwatności zawodowej dla danego stanowiska (lub innych wolnych stawisk w naszej Spółce, jeśli dotyczy) jak również jako część rutynowej procedury przetwarzania aplikacji na wolne stanowiska.

 

Ramy legislacyjne

 

Z prawnego punktu widzenia przetwarzanie twoich danych osobowych jako część procedury przetwarzania aplikacji na wolne stanowiska odbywa się na mocy Artykułu 6 ust.1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Niniejsze Rozporządzenie zezwala na  przetwarzanie danych osobowych, kiedy jest to wymagane do zawarcia kontraktu. Jeśli dane są potrzebne po ukończeniu  procedury przetwarzania aplikacji, np. do celów  postępowania prawnego, przetwarzanie danych ma miejsce na mocy postanowień Artykułu 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zwłaszcza w celu służenia prawnie uzasadnionym interesom zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, podpunkt f) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W drugim przypadku celem jest wniesienie roszczenia  lub wykonanie czynności ochronnych przeciw roszczeniu.

 

Okres przechowywania danych

 

W razie odmowy zatrudnienia dane kandydata/kandydatki zostaną usunięte po 6 miesiącach. Jeśli zawarłeś kontrakt w procesie złożenia aplikacji twoje dane zostaną przeniesione z systemu otwartych stanowisk to systemu informacji  o personelu naszej Spółki.

 

Przesyłanie danych

 

Po otrzymaniu twojej aplikacji na wolne stanowisko Dział Human Resources dokona przeglądu danych.  Potem zakwalifikowane aplikacje są  kierowane do osoby odpowiedzialnej za  odpowiednie wolne stanowisko. Następnie zostaje podjęta decyzja o kolejnych działaniach. Twoje dane będą dostępne tylko dla osób, które potrzebują je poznać w celu należytego przetworzenia twojej  aplikacji na wolne stanowisko.

 

Lokalizacja obiektów przetwarzających dane

 

Dane są przetwarzane w centrum danych w  Szwajcarii. Nasz Spółka ma kontrakt z administratorem centrum danych; kontrakt reguluje przetwarzanie tego typu danych. Zgodnie z uchwałą Komitetu Europejskiego poziom ochrony danych  zapewniony w Szwajcarii  odpowiada wymaganiom.  

 

Twoje prawa jako podmiotu danych 

 

Masz prawo do dostępu do informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Mamy nadzieję, że jest to zrozumiałe, że jeśli wniosek o te informacje zostanie złożony nie w formie pisemnej, najprawdopodobniej będzie się wymagać od ciebie  udowodnienia, że  rzeczywiście jesteś tym, za kogo się podajesz. Będziesz także miał prawo do sprostowania, zakończenia lub ograniczenia przetwarzania (w ramach twoich praw w tym zakresie).  To samo dotyczy prawa do ujawniania danych.

 

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

 

Masz prawo do wniesienia roszczenia do organu ochrony danych przeciw naszej Spółce w odniesieniu do danych osobowych  przetwarzanych przez nas.

 

Ważna uwaga: wysyłając swoje CV na career.pl@alpenpharma.com, potwierdzasz  adekwatność  wszystkich określonych  danych osobowych  i zezwalasz  na przetwarzanie  swoich danych osobowych.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji kontaktowych:

E-mail: data.protection@alpenpharma.com